Bezpłatna oferta edukacyjna Policealnej Szkoły ACADEMIA w Chełmie skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, jednak nie jest wymagana matura. Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły na druku ministerialnym, a także zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności w konkretnej kwalifikacji i po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie - tytuł technika potwierdzony dyplomem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (bezpłatnie).
Nauka odbywa się w systemie zaocznym w sobotę oraz niedzielę, z reguły co 2 tygodnie. Cykl nauczania trwa, w zależności od kierunku kształcenia od 1 roku (2 semestry) do 2 lat (4 semestry).

books

Prowadzimy nabór na poniższych kierunkach:

 •   Asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 •   Technik administracji z elementami spedycji (4 semestry)
 •   Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)
 •   Florysta (2 semestry)
 •   Technik eksploatacji portów i terminali (4 semestry)
 •   Technik informatyk (4 semestry)
 •   Technik ochrony fizycznej osób i mienia (4 semestry)
 •   Technik rachunkowości (4 semestry)
 •   Technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 •   Opiekunka środowiskowa (2 semestry)
 •   Opiekun osoby starszej (4 semestry)
 •   Opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry)
 •   Technik turystyki wiejskiej (4 semestry)
 •   Technik drogownictwa (4 semestry)
dyplom
 • posiadamy uprawnienia szkoły publicznej
 • posiadamy własne pracownie specjalistyczne: kosmetyczną, fryzjerską i informatyczną, oraz bardzo dobre zaplecze techniczne dla pozostałych kierunków
 • dla wszystkich słuchaczy nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna
 • bezpłatnie wydajemy zaświadczenia do ZUS i KRUS
 • absolwenci mogą przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez OKE, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • kompetentna i sympatyczna kadra pedagogiczna
 • bardzo dobra lokalizacja w centrum miasta

Praktyki w wielu renomowanych firmach i instytucjach państwowych stwarzają możliwość zdobycia doświadczenia oraz pracy. Kadra wykładowców i trenerów rekrutuje się z wielu uczelni województwa lubelskiego oraz szkół średnich, firm i instytucji miasta Chełm.

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czerwiec 2014:

technik BHP: 100%
technik usług kosmetycznych: 78%
florysta: 75%
technik ochrony fizycznej osób i mienia: 68%

Ponieważ nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, każdy jej słuchacz może otrzymać zaświadczenie do dowolnej instytucji, potwierdzające fakt kształcenia się w szkole działającej w systemie oświaty. Zaświadczenia te wydajemy bezpłatnie.

Na podstawie wydanych zaświadczeń nasi uczniowie mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak ZUS, KRUS lub innych przyznających różnego rodzaju zasiłki.

Atrakcyjność pracownika dla przyszłego pracodawcy często jest mierzona kosztami zatrudnienia. Każdy słuchacz Studium Policealnego, który nie ukończył 26. roku życia, jest potencjalnie atrakcyjnym pracownikiem, ponieważ może być zatrudniony przez swego pracodawcę, który jako płatnik będzie zwolniony od opłacania składek na ZUS. Kształcąc się w systemie zaocznym z zajęciami odbywającymi się w soboty i niedziele, przeciętnie co dwa tygodnie, słuchacz dysponuje odpowiednią ilością czasu, aby podjąć zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.